Paardenverkeersplanning

paarden op berg

Maatregelen die naast of in plaats van een sanctie worden opgelegd, kunnen om de volgende redenen worden opgelegd:i. Een verkeersplan kan een rijverbod op een bepaald weggedeelte omvatten, indien dit gedeelte van zodanige aard is dat (a) het gevaar oplevert voor het verkeer, en (b) door analyse kan worden vastgesteld of op een bepaalde plaats en in een bepaalde situatie al dan niet een ander alternatief overblijft, en (c) het geen zin heeft alleen een boete op te leggen als middel om overtredingen te ontmoedigen.ii. Een maatregel kan worden opgelegd indien uit het verkeersplan blijkt dat er geen plan is voor de exploitatie van de autosnelweg, en (a) besloten wordt dat de regel zal worden toegepast, of (b) een gedeelte van de autosnelweg officieus een dwarsroute wordt.iii. In sommige gevallen kan het bestaan van een verkeersplan bepalend zijn voor de vraag of bijvoorbeeld moet worden besloten middenbermen aan te brengen. Alleen een wegenwacht is echter bevoegd om een dergelijke aanbeveling te doen. De wegpatrouilleambtenaar kan echter wel het gebied bezoeken voor de handhaving van deze regel en de wegpatrouilleambtenaar moet het verkeersplan overleggen aan de Afdeling die toestemming geeft voor zijn bevelen. De wegenpatrouille ambtenaar moet de datum en de locatie aangeven van de weg die dagelijks wordt bezocht door voertuigen die zijn geselecteerd voor de drive-in, waarna de weg wordt gebruikt als een verkeersgerichte cross-country route. De wegenwacht moet een verkeersingenieur raadplegen alvorens aanbevelingen te doen.Na overleg met onder meer de wegenwacht en de Division of Roads and Highways kan het Office of the Traffic Engineer de aanbeveling doen dat het verkeersplan wordt uitgevoerd in samenhang met de aanleg van de weg (als voorwaarde voor de aannemer die de bouwwerkzaamheden uitvoert om te investeren in een verkeersplan). Indien nodig wordt door de Division of Roads and Highways een verkeerseffectstudie uitgevoerd om de juiste congestiemarges voor een dergelijke gewijzigde weg en de daaruit voortvloeiende verkeersstroom te bepalen.Bij de projecten moet gebruik worden gemaakt van de beschikbare middelen voor verkeersveiligheidsdoelstellingen. De volgende factoren moeten echter in aanmerking worden genomen:i. Het type project.ii. Andere verbindingen met afvoerende wateren van de openbare weg, met inbegrip van elektriciteitsleidingen, kabellijnen en elektriciteitsbuizen, die alle in vele omstandigheden veilig zijn gebleken voor dezelfde doeleinden als de voorgestelde weg zou.iii. De ventilatie- en brandstofbehandelingsvereisten van het project, rekening houdend met de afstand tot plaatselijke distributiepunten en het niveau van de bedrijfskosten die met het onderhoud van dergelijke infrastructuur gepaard zullen gaan.iv. De kleine waterkrachtcentrales als onderdeel van het bevoorradingssysteem van dergelijke voorzieningen, die, waar zij zich in oostelijke combinatiesteden bevinden, moeilijkheden ondervinden om aan de eisen van de opwekkingstarieven te voldoen.v. De snelheid waarmee het verkeer in de prognoses wordt weergegeven.vi. Het niveau van het openbare gemak in de plaatselijke vraag naar het voorgestelde project.vii. Het niveau van slepen en de verwijderingsnormen waarvan wordt uitgegaan.viii. Het programma van technische maatregelen indien de openbare weg een verkeersknooppunt wordt. De heraanleg van weggedeelten op een belangrijk verkeersknooppunt zal een reeks kwesties vereisen met betrekking tot wegen, verkeersdoorstroming, ruimtegebruik, openbare veiligheid, nutsvoorzieningen en aanverwante kwesties, en kosten. Er kan een conceptuele studie worden gemaakt, met bijzondere aandacht voor de verkeersgerelateerde effecten van elk detail op het wegennet, en met de in het verkeersplan aanbevolen actualisering, wanneer een dergelijke aanvraag wordt gedaan.Optioneel, zoals toegestaan door de Ontario Building Code Act, kan het ontwerp van de landwaartse aanpak van de weg worden verbeterd om wijzigingen in het type en de hellingstoleranties van delen van de weg op te nemen, als dit anders voldoet aan de normen voor beschermend ontwerp zoals vastgelegd in de Ontario Building Code.De weg die is goedgekeurd als onderdeel van de constructie voor het project moet worden aangelegd als een zorgvuldig geïnspecteerde, op het verkeer gerichte dwarsweg, zoals voorgeschreven, en moet na voltooiing van de werkzaamheden worden voortgezet, tot bevredigende voltooiing met veiligheidsvoorzieningen voor alle gebruik van de weg in overeenstemming met het wegenplan.

Lees meer:

Paardenmelk kopen 

Uiercreme 

Paardenmelk creme 

Leave a comment

Your email address will not be published.